Energetska obnova zgrade Srednje škole Velika Gorica

 • Korisnik: Zagrebačka županija,
 • Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Sažetak projekta
Zgrada Srednje strukovne škole Velika Gorica izgrađena je 1985. godine. na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje.
Projekt sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, smanjenje emisija CO2, omogućit će se kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja, povećat će se ugoda boravka učenicima, djelatnicima i ostalim korisnicima, te značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.

Svrha i opravdanost
Ulaganjem u energetsku obnovu zgrade škole direktno će se doprinijeti smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje/hlađenje odnosno smanjenju potrošnje energije u sektoru javnih zgrada. Na ovaj način, dolazi do pojačane aktivnosti u gospodarstvu i to posebno u sektoru građevinarstva.
Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ , te Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
 
Projekt doprinosi smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u njima.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetsku obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

Svrha projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu učinkovitost, s čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, te omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije.
 
Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se sljedeći rezultati:
 • Godišnja potrebna energija za grijanje (Qhnd) = 261.763,24 kWh (ušteda – 81,24%),
 • Godišnja primarna energija (Eprim)= ušteda od 75,72%,
 • Godišnja emisija CO2 = smanjenje emisija  za 81,24 %.
 
Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, Zgrada će iz trenutnog energetskog razreda D, prijeći u A razred. 
Projekt ima i društveni značaj jer potiče poduzetničkih aktivnosti, projekt će rezultirati povećanom  potrebom za radnom snagom potrebnom za realizaciju projekta, i to posebno u sektoru građevinarstva, a što će u konačnici doprinijeti cjelokupnom razvoju gospodarstva na području Zagrebačke županije i šire.

Građevinski dio radova obuhvatit će:
 • rekonstrukciju vanjskih zidova,
 • zamjenu vanjske stolarije te
 • rekonstrukcija krova.
Projektne smjernice:
 • Koeficijent prolaska topline vanjskog zida U≤0,25W/m2K,
 • Koeficijent prolaska topline vanjske stolarije U≤1,40W/m2K za okvir, U≤1,10W/m2K za ostakljenje,
 • Koeficijent prolaska topline za krovište i strop prema negrijanom prostoru U≤0,20W/m2K;
 • Vanjska stolarija - RAL ugradnja,
 • Projektira se vrsta toplinske izolacije sukladno odgovarajućoj zaštiti od požara u javnim zgradama (prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13),
 • Predviđaju se zasjenjenja staklenih površina na južnim pročeljima brisolejima,
 • Ispuniti će se zahtjev o zrakopropusnosti iz odredbi članka 27. Tehničkog propisa,
 • Rekonstruirat će se krov na način da se izvede odgovarajuća toplinska zaštita na granicama grijanog i negrijanog prostora,
 • Uklanjaju se postojeći kosi krovovi od lima postavljeni na drvenu potkonstrukciju, koji su postavljeni kako bi se spriječilo procurivanje s postojećih krovova.
   
Strojarski dio radova odnosi se na adaptaciju sustava grijanja, odnosno na rekonstrukciju toplinske podstanice.
Strojarski radovi obuhvatit će:
 • Pripremu sustava grijanja za izvedbu nove toplinske podstanice – projektom su predviđeni svi elementi od razdjelnika sustava grijanja na dalje (uključujući razdjelnik/sabirnik),
 • Predviđeno je izvođenje rekonstrukcije toplinske podstanice (do razdjelnika sustava grijanja),
 • Projektira se novi sustav pripreme potrošne tople vode,
 • Projektira se regulaciju i automatizaciju na način da novi sustav bude optimalan i potpuno funkcionalan neovisno o izvedbi nove toplinske podstanice,
 • Instalacija dizalice topline zrak-voda u svrhu grijanja i hlađenja ventilacijskog sustava u sportskim dvorana (mala i velika). Dimenzioniranje dizalice topline određena je na troškovno
optimalan način,
 • Rekonstrukcija i regulacija razvoda sustava grijanja i ugradnja antivandalnih termostatskih setova, uključujući ogrjevna tijela i cijevi,
 • Sustav prisilne ventilacije s povratom topline s ciljem zadovoljavanja minimalnih zahtjeva za izmjenom zraka od 10m3/m2h u prostorijama obrazovne namjene.
Elektrotehnički dio radova obuhvatit će rekonstrukciju unutarnje rasvjete na način da se postojeća rasvjeta zamijeni energetski učinkovitijom LED rasvjetom sukladno svjetlotehničkom proračunu i normi HRN EN 12464-1. Predviđena je i obnova eventualno dotrajalih instalacija, daljinsko automatsko mjerenje potrošnje energenata i vode s unosom podataka u Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te instalacija zaštite od udara munje.
 
 • Ukupna vrijednost projekta: 30.817.443,78 kuna,
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 30.340.441,28 kuna,
 • Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 15.155.068,10 kuna,
 • Sredstva Zagrebačke županije: 15.662.375,68 kuna,
 • Razdoblje provedbe projekta 22. veljače 2019. godine do 22. svibnja 2021. godine.
 

 
Kontakti za više informacija:
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Velimir Kokot, dipl.ing., pročelnik
T.: 00385 1 600 9 448
E.: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr