Energetska obnova zgrade Područne škole Rakov Potok na adresi Školska 3, Rakov Potok

Korisnik: Zagrebačka županija
 
Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  
Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
Sažetak Projekta
Zgrada Područne škole Rakov Potok na adresi Rakov Potok, Školska 3 (u nastavku: Zgrada) izgrađena je 1930. godine, na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti Zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje.

Projekt sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz financijske koristi ostvarene uštedom energenata i smanjenje emisija CO2, omogućit će se kvalitetnije provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja, povećat će se ugoda boravka učenicima, djelatnicima i ostalim korisnicima, te značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.

Cilj i svrha Projekta
Ulaganjem u energetsku obnovu Zgrade izravno će se doprinijeti smanjenju godišnje potrebne toplinske energije za grijanje/hlađenje odnosno smanjenju potrošnje energije u sektoru javnih zgrada. Na ovaj način dolazi do pojačane aktivnosti u gospodarstvu i to posebno u sektoru građevinarstva.

Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama Prioritetne osi 4 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, te smjernicama Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.
 
Projekt doprinosi smanjenju potrošnje energije zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, kao i povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u njima.

Cilj Projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti Zgrade provedbom mjera energetske obnove Zgrade i korištenjem obnovljivih izvora energije.
 
Svrha Projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu energetsku učinkovitost Zgrade radi ostvarivanja ušteda u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete Zgrade, te omogućavanja korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se sljedeći rezultati:
 1. Godišnja energija potrebna za grijanje Zgrade (Qhnd) = 14.914,12 kWh (ušteda = 84,19%),
 2. Godišnja primarna energija za Zgradu (Eprim)= 27.337,15 kWh (ušteda = 82,59%),
 3. Godišnja emisija CO2 iz Zgrade = 3,88 t/god. (smanjenje emisija =  84,19 %).
 
Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, Zgrada će iz trenutnog energetskog razreda F prijeći u energetski razred B.
 
Projekt ima i društveni značaj jer potiče poduzetničke aktivnosti, te će rezultirati povećanom  potrebom za radnom snagom potrebnom za realizaciju Projekta i to posebno u sektoru građevinarstva, što će u konačnici doprinijeti cjelokupnom razvoju gospodarstva na području Zagrebačke županije i šire.
 
 
Radovi u okviru Projekta
 
Građevinski radovi:
 1. Rekonstrukcija vanjskih zidova / koeficijent prolaska topline vanjskog zida U≤0,25W/m2K,
 2. Zamjena vanjske stolarije – RAL ugradnja / koeficijent prolaska topline vanjske stolarije U≤1,40W/m2K za okvir, U≤1,10W/m2K za ostakljenje,
 3. Rekonstrukcija krova, uključujući i zamjenu postojećeg krovnog pokrova / koeficijent prolaska topline za krovište i strop prema negrijanom prostoru U≤0,20W/m2K;
 4. Toplinska izolacija vanjske ovojnice zidova, stropova i otvora izvođenjem ETICS sustava s termoizolacijom od kamene vune i završnim slojem od silikonske žbuke / sukladno odgovarajućoj zaštiti od požara u javnim zgradama (prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13 i 87/15),
 5. zasjenjenja staklenih površina na južnim pročeljima.
 
Strojarski radovi:
 1. Ugradnja kondenzacijskih plinskih kotlova spojenih u kaskadu te vođenih vanjskom temperaturnom sondom,
 2. Ugradnja termoregulacijskih ventila te rekonstrukcija sustava radijatorskog grijanja,
 3. Ugradnja ventilacije s rekuperacijom u ključne dijelove Zgrade.
 
Elektrotehnički radovi:
 1. Rekonstrukcija unutarnje rasvjete sukladno svjetlo-tehničkom proračunu i normi HRN EN 12464-1,
 2. Obnova eventualno dotrajalih instalacija i postavljanje novih razdjelnih ormara.
Sanacija:
 1. Sanacija kapilarne vlage u zidovima, sanitarnih čvorova škole i podova sa izmjenom podnih obloga,
 2. Preuređenje polivalentnog prostora (prostor za vježbanje, slobodne aktivnosti, itd.).
 
 
Ukupna vrijednost Projekta: 2.420.269,25 kn
  
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 1.818.199,25 kn
  
Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 856.055,20 kn
 
Sredstva Zagrebačke županije: 1.564.214,05 kn
 
Razdoblje provedbe Projekta: od 26. travnja 2019. do 26. travnja 2021. godine.