Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Basaričeka na adresi Milke Trnine 14, Ivanić-Grad

Korisnik: Zagrebačka županija,

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Sažetak projekta
 
Predmet energetske obnove je zgrada odgojno-obrazovne namjene, Osnovna škola Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu, koja je građena na način i materijalima koji ne zadovoljavaju današnje standarde i norme energetske učinkovitosti zgrade i utroška energenata potrebnih za grijanje i hlađenje.
Projektom će se provesti energetska obnova i povećanje energetske učinkovitosti zgrade. Provedba projekta sadržava kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, koje će rezultirati korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Uz ostvarene financijske koristi uštedom energenata, povećati će se ugoda boravka korisnicima i značajno doprinijeti očuvanju okoliša smanjenjem štetnih stakleničkih plinova.
 
Svrha i opravdanost

Projekt ispunjava ciljeve i u skladu je sa smjernicama Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije
u zgradama javnog sektora“ , te Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za
razdoblje 2016.-2020.
Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete,
omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije,
pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene, te
smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.
Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih, omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti uz povećanje ugode boravka krajnjim korisnicima.

Opravdanost projekta je višestruka:
  • obrazovne ustanove pokretači su cjelokupnog razvoja našeg društva, a kompetencije i iskustvo za razvoj stječu se kroz sve faze obrazovanja. U okruženju obnovljene škole uz osiguranje vidljivosti implementiranih mjera energetske učinkovitosti direktno utječemo na podizanje razine znanja i svijesti najmlađih generacija;
  • obnovom vanjske ovojnice zgrade bit će smanjenja energetska potrošnja i emisija CO2, a samim time doći će do smanjenja troškova za energiju;
  • projekt ima i društveni značaj jer potiče poduzetničke aktivnosti, te će rezultirati povećanom potrebom za radnom snagom potrebnom za realizaciju projekta, i to posebno u sektoru
građevinarstva, a što će u konačnici doprinijeti cjelokupnom razvoju gospodarstva na području Zagrebačke županije i šire.
 
Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetsku obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

Svrha projekta je provedba mjera za energetsku obnovu i poboljšanu učinkovitost, s čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, te omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije.
 
Realizacijom planiranih mjera ostvarit će se sljedeći rezultati:
Godišnja potrebna energija za grijanje (Qhnd) = 122.067,80 kWh (ušteda – 70,06 %),
Godišnja primarna energija (Eprim)= ušteda od 74,28 %,
Godišnja emisija CO2 = smanjenje emisija  za 72,82 %.
 
Realizacijom planiranih kombiniranih mjera energetske učinkovitosti, Zgrada će iz trenutnog energetskog razreda D, prijeći u B razred.
 
Projektom energetske obnove i povećanja energetske učinkovitosti, planirane su niže navedene mjere kroz građevinske/strojarske/elektrotehničke radove:
Arhitektonskim projektom energetske obnove zgrade obuhvaćena je:
- rekonstrukcija vanjskih zidova,
- rekonstrukcija krova sa zamjenom pokrova I polaganjem toplinske izolacije na pod tavana,
- zamjena vanjske stolarije,
- izgradnja jednostavnog spremišta peleta.
 
Strojarski dio radova obuhvatit će:
- izgradnju sustava prisilne ventilacije s povratom topline,
- povezivanje novo-izgrađenog spremišta peleta sa postojećom kotlovnicom odnosno dnevnim spremištem,
- detaljno čišćenje ogrjevnih tijela od nečistoća i kamenca
- rekonstrukciju i regulaciju razvoda sustava grijanja i ugradnje termostatskih setova.
 
Elektrotehnički dio radova odnosi se na:
- daljinsko automatsko mjerenje potrošnje energenata i vode s unosom podataka u Informacijski sustav za gospodarenje energijom,
- uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode te spajanje istog na ISGE sustav (Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom),
- kabliranje svih mjernih mjesta (struja, voda, plin i dr.).
 
 
Ukupna vrijednost projekta: 15.266.603,67 kuna,
Ukupno prihvatljivi troškovi: 15.022.264,92  kuna,
Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 4.808.029,09 kuna,
Sredstva Zagrebačke županije: 10.458.574,58 kuna,
Razdoblje provedbe projekta 29. srpnja 2019. godine do 29. srpnja 2021. godine.

 
 
 
Kontakti za više informacija:
 
Zagrebačka županija
Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju
Velimir Kokot, dipl.ing., pročelnik
T.: 00385 1 600 9 448
E.: velimir.kokot@zagrebacka-zupanija.hr
 
www.strukturnifondovi.hr
 
 
Projekt „Energetska obnova zgrade Srednje škole Vrbovec na adresi 7. svibnja 2, Vrbovec“ bio je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, prioritetna os 4., investicijski prioritet 4c, specifični cilj 4c1.