Javni poziv - Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Datum objave: 05.01.2022. godine
Datum početka zaprimanja prijava:  od 05. siječnja 2022. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: do 30. travnja 2022. godine do 12:00 sati
Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Prihvatljivi prijavitelji:
  •  tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • udruge prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19) i Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a obavljaju djelatnosti u području dobrovoljnog vatrogastva i/ili traganja i/ili zaštite i spašavanja;
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
  • pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno članku 2. točki 29 Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).
 
Visina javne potpore: 82.660.000,00 HRK bespovratnih sredstava
Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Pripadnici služba sustava civilne zaštite su izašli na teren u najkraćem mogućem roku kako bi raščistili ulice od srušenih građevina, strojevima su odvezli dijelove srušenih građevina i evakuirali ljude iz nesigurnih građevina. Službe su bile na usluzi građanima zbog neočekivane krizne situacije izazvane potresom te su sudjelovale na uklanjanju posljedica potresa (raščišćavanje materijala, popravljanje dimnjaka, vraćanje crjepova itd.). Pri traganju za građanima i spašavanju te informiranju građana utrošeni su dodatni financijski resursi za osiguravanje naknada za prekovremeni rad i prehranu pripadnika službi spašavanja, gorivo i energiju, kao i  za izvanredno korištenje sredstava za rad te humanitarnu pomoć u obliku prehrane i paketa s osnovnim potrepštinama. Izvanredno korištenje sredstava za rad  podrazumijeva opremu za spašavanje, materijalno-tehnička sredstva, IT i IKT (informacijska i komunikacijska tehnologija) opremu i sustav koji su korišteni u povećanom opsegu radi razmjera potresa. Također, tijekom interventnih zahvata, sredstva za rad koja uključuju tehnička sredstva, sustave i opremu su oštećena, uništena ili stavljena izvan upotrebe, te je bila potrebna nabava novih kako bi se nadomjestilo uništeno.

Postupak prijave:
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu:
                                   Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
                                           Ulica grada Vukovara 33
                                                    10 000 Zagreb
 
Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Poziva: Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i  Bjelovarsko-bilogorske županije  s naznakom “Ne otvarati prije službenog otvaranja projektnih prijedloga”, uz puni naziv i adresu prijavitelja. Na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme predaje projektnog prijedloga. Projektni prijedlog predaje se u digitalnom formatu (xls, pdf i sl. na USB-u). Projektni prijedlozi poslani na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese bit će automatski isključeni.
Vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme kada je projektni prijedlog predan u pisarnici nadležnog tijela (kada ga se predaje izravno u pisarnici). Ako se projektni prijedlog šalje preporučeno putem pošte ili drugog ovlaštenog pružatelja usluge, vremenom zaprimanja projektnog prijedloga smatra se vrijeme predaje pošti ili drugom ovlaštenom pružatelju usluge.
 
 
Više informacija možete pronaći ovdje